top of page

Osiowe zagadnienia konferencji:

 • Psychologia doświadczania wydarzeń wojny: stres, strach, strata

 • Indywidualna i zbiorowa adaptacja, odporność i radzenie sobie z obciążeniami  wojny

 • Środki pomocy psychologicznej ofiarom różnych kategorii w Ukrainie i w Polsce

 • Stan i dynamika tożsamości ukraińskich w czasie wojny

 • Rozwój stosunków międzygrupowych (w szczególności polsko-ukraińskich) pod wpływem wojny

 • Miejsce współczesnej psychologii w kontekście militarnym

Typy wystąpień konferencyjnych:

 • Wykłady plenarne zaproszonych prelegentów. Odbędą się dwa wykłady plenarne, wygłoszone przez dwóch specjalistów, z Ukrainy oraz z Polski. Przybliżą one uwarunkowania wojny, jaką Rosja prowadzi przeciw Ukrainie oraz naświetlą procesy psychologiczne ludzi dotkniętych wojną.        
  Wykłady plenarne wygłoszą:
  •    ze strony polskiej, prof. dr hab. Maria Lewicka;
  •    ze strony ukraińskiej, docent dr Inna Haletska, docent dr Maryna Klimanska, prof. dr hab. Larysa Klymanska «Psychologiczny dystres doświadczania wojny a dyskursy codzienności wojennej»
     [Tytuły wykładów plenarnych zostaną podane z wyprzedzeniem na stronie konferencji]

 • Sesje indywidualnych wystąpień. Zachęcamy do zgłoszeń sympozjalnych, lub indywidualnych referatów, które komitet organizacyjno-naukowy  połączy w spójne tematycznie sesje.

 • Debata: Okrągły stół. W pierwotnym szkicu programowym, zakładającym tryb konferencji OFFLINE, okrągły stół odgrywał istotną rolę. Tryb ONLINE ogranicza nieco możliwości okrągłego stołu ale nie wyklucza go. 

 • Doświadczenia z wojny: raporty z pola walki militarnej  i cywilnej; działania pomocowe. Sprawozdania z pola walki militarnej i cywilnej; działania pomocowe. Praca i nauka w okresie wojny. Ten punkt programu nie zakłada przedstawienia systematycznych badań ale dzielenie się doświadczeniami profesjonalnych psychologów i pokrewnych zawodów (np. nauczycieli). 

 • Informacje dla mediów. Tryb online ogranicza dostęp mediów i prowadzenie wywiadów dla ich potrzeb. Niemniej, organizatorzy zaplanują odpowiednią informację oraz wyślą zaproszenia do zainteresowanych redakcji. Uważamy, że konferencja powinna zostać odnotowana medialnie

Zgłaszanie wystąpień oraz uczestnictwa:

Języki konferencji:

 • Oficjalnymi językami konferencji są ukraiński oraz polski a językiem pomocniczym jest angielski. Każda osoba uczestnicząca proszona jest o zaznaczenie własnych preferencji w zakresie języka prezentacji. Możliwe jest również posiłkowanie się dwoma językami: jednym do wystąpienia mówionego a innym w prezentacji pisanej.

Opłaty:

 • Ze względu na tryb ONLINE konferencji, nie przewidujemy opłat towarzyszących takim imprezom. Jedyne koszty, jakie są w tej chwili przewidziane dotyczą technologii i obsługi programowej IT. W przypadku zaistnienia takiej konieczności zostaną one pokryte przez uniwersytety partnerskie.

Publikacje:

 • Komitet naukowo-organizacyjny planuje publikację wybranych wystąpień w postaci artykułów wysoko punktowanym czasopiśmie anglojęzycznym. Informacje na ten temat zostaną podane w oddzielnym komunikacie

 • Istnieje możliwość publikacji wybranych wystąpień w formie artykułów empirycznych lub prac przeglądowych w numerze specjalnym Conflict Resolution Quarterly (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15411508) pod redakcją Marii Chyińskiej i Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej.  Więcej informacji wkrótce.

bottom of page